Lễ chào đón Tân FIT - TDCers

28
08
'18

Lễ hội chào đón các tân sinh viên FIT - TDC khóa 2018

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở