Lễ ký kết Triển Khai Mô Hình Đào Tạo Kép

11
07
'18

Lễ Ký Kết Triển Khai Mô Hình Đào Tạo Kép giữa Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức và các doanh nghiệp Công nghệ thông tin.

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở