Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017

29
11
'17

Thời gian: 7h30 - 11h30 ngày 23/12/2017
Địa điểm: Hội trường H

Sự kiện
Hoạt động

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm