Ngày hội tuyển dụng 2018

27
05
'18

Ngày hội “Hướng nghiệp, tuyển dụng năm 2018” tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở