Tuyển sinh
Năm 2018

07
04
'17

Khoa Công nghệ thông tin - Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tuyển sinh 2018 Bậc Cao đẳng

Ngành Công nghệ thông tin [Mã ngành: 6480201]
Ngành Truyền thông & Mạng máy tính [Mã ngành: 6480104]
Ngành Thiết kế đồ họa [Mã ngành: 6210402]

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở