Danh sách tách lớp Ngành Truyền thông và mạng máy tính, Ngành Thiết kế đồ họa bậc cao đẳng khóa 2017

27
10
'17

Danh sách tách lớp Ngành Truyền thông vả mạng máy tính, Ngành Thiết kế đồ họa bậc cao đẳng

cd17dh1.xls
cd17dh2.xls
cd17dh3.xls
mmt_cd17tm1.xls
mmt_cd17tm2.xls
Đề nghị các bạn sinh viên khóa 2017 thuộc hai ngành trên kiểm tra lại danh sách, nếu có phản hồi vui lòng báo về VP khoa CNTT đến hết ngày thứ 2, 30/10/2017.

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở