Thông báo v/v tiếp nhận đăng ký tham quan doanh nghiệp của HSSV trong tháng 12/2017

22
11
'17

Thông báo v/v tiếp nhận đăng ký tham quan doanh nghiệp của HSSV trong tháng 12/2017

Sự kiện
Hoạt động

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm