Array
bf34e4c3f3b226ec7fa3.jpg
Bùi Thị Phương Thảo
Giảng viên
Tin học cơ sở
  •   Thạc sĩ
  •   (+84)822158642
  •  thaobtp@tdc.edu.vn
  •  
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/bui-thi-phuong-thao

Lý lịch
Khoa học

Giảng viên TDC
Thạc sĩ Công nghệ thông tin
Giảng dạy các môn:  Lập trình front end web 1; Lập trình back end web 1,2; Chuyên đề CMS; Chuyên đề python 1,2

Thông báo
Tin tức

POWER SMART KISS
Nguyên tắc làm việc: POWER - Prepare, Organize, Work, Evaluate, Rethink

Đặt ra mục tiêu:        SMART - Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound
Tiêu chí thực hiện:  KISS - Keep IShort and Simple

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở