Array
cthao.jpg
Bùi Thị Phương Thảo
Giảng viên
Công nghệ phần mềm
  •   Thạc sĩ
  •   0822158642
  •  phuongthao2145@gmail.com
  •  luckybunny1988
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/bui-thi-phuong-thao

Lý lịch
Khoa học

2011: Cử nhân CNTT
2014: Ths

Thông báo
Tin tức

Giảng dạy các môn:
- THĐC
- Thiết kế Web
- Phát triển ứng dụng Web 1

 

{{ url:site }}files/download/f941d5753ab3c0b

 

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở