CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO

cao đẳng chính quy

Đào tạo Cử nhân Cao Đẳng Công nghệ thông tin có những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp.
Thời gian đào tạo: 3 năm
01

trung cấp chuyên nghiệp

Đào tạo Kỹ thuật viên có đủ năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.
Thời gian đào tạo: 2năm
02

cao đẳng liên thông

Đào tạo Cử nhân Cao Đẳng Công nghệ thông tin có những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp.
Thời gian đào tạo: 1.5 năm
03

chuyên đề ngắn hạn

Đào tạo các khóa chuyên đề ngắn hạn với các chủ đề liên quan đến công nghệ thông tin và thiết kế.
04

Hợp tác đào tạo

Chương trình đào tạo liên kết với các cơ sở giáo dục nước ngoài và các doanh nghiệp.
05