Array
ta.jpeg
Cao Trần Thái Anh
Trưởng Bộ môn
Mạng máy tính
  •   Thạc sĩ
  •   (+84)822158642
  •  anhctt@tdc.edu.vn
  •  
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/cao-tran-thai-anh

Lý lịch
Khoa học

2010: Cử nhân Khoa học Công nghệ thông tin
2015: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Thông báo
Tin tức

Giảng dạy các môn:
- Bảo trì và xử lý sự cố máy tính
- Kỹ thuật triển khai và bảo dưỡng mạng ngoại vi
- Truyền thông không dây
- Ảo hóa

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở