Array
dong-dong.jpg
Đồng Thị Thu Thấm
Thư ký
Văn phòng khoa
  •   Cử nhân
  •   (+84)822158642
  •  dongthithutham@tdc.edu.vn
  •  
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/dong-thi-thu-tham

Lý lịch
Khoa học

Cử nhân Quản trị kinh doanh
Phụ trách công tác HSSV tại khoa

Thông báo
Tin tức

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở