Array
trinhhc.jpg
Hoàng Công Trình
Giảng viên
Công nghệ phần mềm
  •   Thạc sĩ
  •   (+84)822158642
  •  trinhcntt123@gmail.com
  •  
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/hoang-cong-trinh

Lý lịch
Khoa học

- Tốt nghiệp Thạc Sĩ Khoa học máy tính Trường Đại Học Khoa Học Huế.

Thông báo
Tin tức

- Giảng dạy các môn :
             + Java; Cơ sở dữ liệu; UML; Lập trình CSDL với C#.
             + Lập trình hướng đối tượng; Lập trình asp.net; Kỹ thuật lập trình.

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở