Array
screen-shot-2017-09-28-at-2.45_.03-pm_.png
Huỳnh Thị Phương Thủy
Giảng viên
Công nghệ phần mềm
  •   Thạc sĩ
  •   (+84)822158642
  •  thuyhtp@tdc.edu.vn
  •  
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/huynh-thi-phuong-thuy

Lý lịch
Khoa học

2000: Kỹ sư Kỹ thuật viễn thông
2012: Cử nhân Sư phạm Tin học
2016: Thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin

Thông báo
Tin tức

Giảng dạy các môn:
- Tin học văn phòng
- Nhập môn CNTT
- CSDL

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở