Array
tamld.jpg
Lê Diên Tâm
Trưởng Khoa
Văn phòng khoa
  •   Thạc sĩ
  •   (+84)822158642
  •  tamld@tdc.edu.vn
  •  
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/le-dien-tam

Lý lịch
Khoa học

Đang cập nhật ...

Thông báo
Tin tức

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở