Array
1896833_701072083333623_2216569249766666049_n.jpg
Mai Kỷ Tuyên
Giảng viên
Tin học cơ sở
  •   Kỹ sư
  •   0919259849
  •  tuyenmk@tdc.edu.vn
  •  
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/mai-ky-tuyen

Lý lịch
Khoa học

2003:Cử nhân CNTT
2009:Cử nhân ngoại ngữ

Thông báo
Tin tức

Giảng dạy các môn:
- Cơ sở dữ liệu
- Tin học đại cương
- Anh văn chuyên ngành

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở