Array
thunma.jpg
Ngô Minh Anh Thư
Giảng viên
Tin học cơ sở
  •   Thạc sĩ
  •   (+84)822158642
  •  thu.ngo@tdc.edu.vn
  •  anhthu.vn
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/ngo-minh-anh-thu

Lý lịch
Khoa học

Chuyên ngành: Khoa học máy tính.

Thông báo
Tin tức

Thông tin đối với sinh viên khóa 2015 (Năm I - HKI - 2015/2016)

1. Thông tin cố vấn học tập
Họ và tên:  Ngô Minh Anh Thư
Email: thu.ngo@tdc.edu.vn

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở