Array
am.png
Nguyễn Ngọc Ánh Mỹ
Giảng viên
Mạng máy tính
  •   Thạc sĩ
  •   (+84)822158642
  •  nguyenngocanhmy@tdc.edu.vn
  •  
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/nguyen-ngoc-anh-my

Lý lịch
Khoa học

2006: Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Tin học - Đại học Sư phạm TPHCM
2011: Thạc sỹ chuyên ngành Thông tin - Viễn thông - Đại học Soongsil - Hàn Quốc

Thông báo
Tin tức

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở