Array
vunt.jpg
Nguyễn Thanh Vũ
Giảng viên
Mạng máy tính
  •   Thạc sĩ
  •   0916774677
  •  vunt@tdc.edu.vn
  •  thanhvu_tdc
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/nguyen-thanh-vu

Lý lịch
Khoa học

Đang cập nhật ...

Thông báo
Tin tức

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở