Array
rsz_181445061_517930699071586_226741511218266112_n.jpg
Nguyễn Thị Hồng Mỹ
Giảng viên
Công nghệ phần mềm
  •   Thạc sĩ
  •   (+84)822158642
  •  mynth@tdc.edu.vn
  •  
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/nguyen-thi-hong-my

Lý lịch
Khoa học

Giảng viên TDC
Thạc sĩ Công nghệ thông tin
Giảng dạy các môn: THĐC, thiết kế web, lập trình web, lập trình Java, xử lý bảng tính.

Thông báo
Tin tức

POWER SMART KISS
Nguyên tắc làm việc: POWER - Prepare, Organize, Work, Evaluate, Rethink

Đặt ra mục tiêu:        SMART - Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound
Tiêu chí thực hiện:  KISS - Keep IShort and Simple

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở