Array
h2.jpg
Nguyễn Thị Vân
Giảng viên
Công nghệ phần mềm
  •   Thạc sĩ
  •   (+84)985537687
  •  vannt@tdc.edu.vn
  •  ngvansp
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/nguyen-thi-van

Lý lịch
Khoa học

Thạc sĩ Khoa học máy tính - Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM - 2014

Thông báo
Tin tức

Giảng dạy các môn Lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở