Array
phuocpg.jpg
Phan Gia Phước
Giảng viên
Tin học cơ sở
 •   Thạc sĩ
 •   (+84)974660075
 •  giaphuocphan85@gmail.com
 •  
 •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/phan-gia-phuoc

Lý lịch
Khoa học

- Kỹ sư Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
- Thạc sỹ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
- Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2

Thông báo
Tin tức

Các môn giảng dạy:
 • Thiết kế Web.
 • Lập trình Web.
 • Lập trình ứng dụng.
 • Công nghệ phần mềm.
 • Kiểm thử phần mềm.
 • Quản lý dự án phần mềm.
 • Bảo trì phần mềm.

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở