Array
the.jpg
Phan Thị Thể
Phó Trưởng Khoa
Văn phòng khoa
  •   Thạc sĩ
  •   (+84)09089697790
  •  thept@tdc.edu.vn
  •  
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/phan-thi-the

Lý lịch
Khoa học

Thuộc tổ bộ môn Công nghệ phần mềm.
2007 - Kỹ sư Công nghệ thông tin Học viên BCVT - TPHCM
2012 - Thạc sỹ chuyên ngành Mạng và truyền số liệu - Học viện BCVT - TPHCM
2013- Thạc sỹ  Ngành Khoa Học máy tính - Đại học CNTT ĐHQG-TPHCM
Các môn giảing dạy:
- Lập trình ứng dụng C# cơ bản, nâng cao.
- Thiết kế web.
- Lập trình web.
- Thương mại điện tử.

Thông báo
Tin tức


http://fit.tdc.edu.vn/files/download/f8b6a04b4df4f80
http://fit.tdc.edu.vn/files/download/7522bfea30e246e

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở