Array
wp_20150219_08_18_44_pro.jpg
Phan Thị Trinh
Giảng viên
Công nghệ phần mềm
  •   Thạc sĩ
  •   (+84)93 700 10 90
  •  trinhpt@tdc.edu.vn
  •  live:trinhpt
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/phan-thi-trinh

Lý lịch
Khoa học

2012: Cử nhân SP Tin học
2016: Thạc sỹ Khoa học máy tính

Thông báo
Tin tức

Giảng dạy các môn:
- CTDL & GT
- LT C căn bản
- Hệ quản trị CSDL
- Kỹ thuật lập trình
- THĐC
 

{{ url:site }}files/download/bd1534076a66042

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở