Hồ sơ xét tốt nghiệp

28
05
'22

Sinh viên vui lòng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo danh sách sau, nộp tại văn phòng Khoa CNTT (Phòng B115) để xét tốt nghiệp.

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở