Khảo sát đăng ký học phần tự chọn ngành CNTT năm học 2018-2019

Khảo sát đăng ký học phần tự chọn ngành CNTT năm học 2018-2019

01
11
'18

Sinh viên ngành CNTT khóa 2017 đăng ký từng nhóm học phần tự chọn mong muốn. Khoa sẽ lựa chọn nhóm học phần có số lượng sinh viên đăng ký nhiều để mở lớp trong học kỳ 2 NH 2018-2019. Thời hạn: 01/11/2018 - 10/11/2018.

 


Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở