Lịch trực văn phòng Khoa CNTT-TDC HKII - 2020

Lịch trực văn phòng Khoa CNTT-TDC HKII - 2020

13
02
'20

Các bạn sinh viên và Quý đối tác xin vui lòng theo dõi lịch để liên hệ công tác khi cần.

 


 
Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
ThS. Lê Diên Tâm
(Q.Trưởng khoa)
Chiều Thứ 4
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Sáng Thứ 7
ThS. Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 6
ThS. Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 2
Chiều Thứ 3
ThS. Nguyễn Thanh Vũ
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 5
ThS. Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
ThS. Lâm Thị Phương Thảo
(Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở)
Sáng Thứ 4
 

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Q.Trưởng khoa)
Chiều Thứ 4
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 2
Chiều Thứ 3
Nguyễn Thanh Vũ
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 5
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Lâm Thị Phương Thảo
(Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở)
Sáng Thứ 4

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở