TDC điều chỉnh tiến độ HK2 2019-2020

TDC điều chỉnh tiến độ HK2 2019-2020

10
05
'20

TDC điều chỉnh tiến độ học kỳ 2 năm học 2019-2020 ban hành kèm theo quyết định số 100/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 11/06/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

 


Điều chỉnh cụ thể:
  • Thời gian bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 từ ngày 11/05/2020
  • Thời gian học tập của các Khóa CD2018, CD2019, CT2019 là 14 tuần.
  • Thời gian học tập của Khóa CT2018 là 11 tuần.
  • Thời gian kết thúc học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 là ngày 10/10/2020.
Sơ đồ chi tiết tiến độ:

FIT-TDC

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Q.Trưởng khoa)
Chiều Thứ 4
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 2
Chiều Thứ 3
Nguyễn Thanh Vũ
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 5
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Lâm Thị Phương Thảo
(Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở)
Sáng Thứ 4

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở